Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност регламентира отношенията между потребителите, като субект на лични данни, и “Каршеринг-БГ” ЕООД, като администратор на лични данни.

Данни за администратора

 1. “Каршеринг-БГ” е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 204478512, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол 8600, ж.к. Златен рог, вх. В, ет. 4, ап. 149.

 2. Представител и лице за контакт: Венелин Петров

 3. Телефон за контакт: 0888 52 55 49

 4. Уеб сайт: https://www.carsharing.bg

 5. Email: info@carsharing.bg

 6. Онлайн форма за контакт: https://www.carsharing.bg/contacts/

 7. Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Понятия

 1. „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

“Каршеринг-БГ” обработва следните видове лични данни:

 1. Данни за идентификация

 2. Данни за контакт

 3. Данни за плащане

 4. „Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез данните, които предоставя.

 5. „Администратор на лични данни“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва обработката на лични данни и определя целите и средствата за това обработване.

Цели на обработване

 1. Администраторът събира, обработва и съхранява лични данни с цел да индивидуализира потребителя, да сключва и администрира сключването на валидни договори и да изпълни коректно задълженията си във връзка предлаганите в платформата услуги, както и за:

  1. осъществяване на ефективна комуникация с потребителя във връзка с предлаганите услуги,

  2. осигуряване на отчетност и коректност, при издаване на документи за извършени плащания.

 2. Когато закон или друг нормативен акт установява задължение за обработка на лични данни, Администратора извършва обработката, за да отговори на нормативно установеното изискване.

 3. Информация, предоставяна от потребителя, може да бъде използвана за целите на директния маркетинг, само при изричното съгласие на потребителя. Оттеглянето на съгласието е възможно по всяко време.

 

Основание на обработването

 1. При регистриране на профил в платформата Carsharing.bg Потребителят сключва договор с Администратора за използване услугите на платформата, на основание на който Администраторът събира, обработва и съхранява лични данни съобразно настоящата Политика за поверителност.

  1. Достъпът до съдържанието на сайта е свободен и не се обвързва със създаване на профил и предоставяне на лични данни.

  2. Услугите на платформата са достъпни за използване само от потребители с регистриран профил.

 2. За използването на лични данни при условия, различни от посочените в Политиката за поверителност, Администраторът изисква и обработва лични данни на основание изричното съгласие на Потребителя.

  1. Съгласие може да бъде изразено и чрез всяко активно поведение, с което субекта предоставя личните си данни, след като е бил надлежно запознат с условията на обработката.

  2. Даденото от субекта съгласие може да бъде оттеглено във всеки един момент, което не се отразява на законосъобразността на предшестваща обработка.

 3. Администраторът обработва лични данни и когато това е необходимо за изпълнение на задълженията му възложени от закона или когато е необходимо за защита на неговите легитимни интереси, жизненоважни интереси на Потребителя или тези на трета страна, само когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субектите на данни.

 4. Администраторът обработва лични данни за целите на статистиката, като предприема подходящи технически и организационни мерки за осигуряване правата и свободите на Потребителя, съобразява се с принципа на свеждане данните до минимум и прилага метода на анонимизацията.

Срок на обработка

 1. Администраторът съхранява лични данни за срока, необходим за изпълнение на заявените услуги и сключените договори както с Администратора, така и между Потребителите, както и за изпълнени на законовите си задължения.

 2. Когато обработването се основава на изрично дадено от субекта съгласие, обработката продължава до изричното му оттегляне, което не засяга законосъобразността на предшестваща обработка, или до изчерпване на целите на обработката.

 3. Всяка информация, която е изчерпала основанието и целите за обработката си се заличава, след направената преценка за необходимост.

Разкриване на данни

 1. Предвид естеството на предлаганите в платформата посреднически услуги, Администраторът разкрива лични данни за Потребителя – наемател или наемодател, съответно на неговия контрагент.

 2. Като част от процедурата по заплащане на услуга, както и в процедура по възстановяване на средства, на банка или други платежни институции се предоставя необходимия минимум данни на Потребителя, предназначен за извършване на превод на съответната сума от/към Потребителя.

 3. Администраторът може да предоставя лични данни на трети лица – обработващи лични данни (пр. поддържащи софтуерните активи специалисти), въз основа на писмено споразумение.

 4. Извън горепосочените случаи, Администраторът допуска разкриване на данни на трети лица при:

  1. Писмено искане на субекта на лични данни (право на преносимост на данните);

  2. Изискване на закона или органи на държавната власт

 5. Дружеството може да предоставя информация на трети лица по начини, които са сумарни и не идентифицират отделни лица.

Актуалност и сигурност на данните

 1. Субектът на данни отговаря за пълнотата и коректността на данните, които предоставя.

  1. Поддържане актуалността на данните е отговорност на субекта на данни.

  2. При възникнало несъответствие между предоставените данни и актуалната информация, Потребителят има право и задължение да коригира несъответствието или да поиска от Администратора да го направи (право на коригиране).

 2. Администраторът отчита неприкосновеността на личността, като взема всички подходящи технически и организационни мерки за овладяване на риска от неправомерна дейност по отношение на личните данни на Потребителя, като поема грижата за сигурността на предоставената информация, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

 3. Потребителят също следва да предприеме подходящи мерки, за да се защити от посегателство на личните данни. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на потребителското име и паролата си и е изцяло отговорен за всички изявления и действия, извършени чрез неговият потребителски профил.

Права на субектите на лични данни

Извън правата, посочени в по-горните точки:

 1. Потребителят има право да получи от администратора информация дали и кои негови лични данни се обработват, както и целите и срока за това обработване.

  1. Потребителят има право да получи личните данни, които го засягат и който той сам е предоставил, в структуриран и пригоден за машинно четене формат и да прехвърли тези данни на друг администратор или да поиска от Администратора да извърши прехвърлянето, когато обработването на данни се извършва на договорно основание или на основание изрично съгласие.

 2. Потребителят има право да контролира, коригира или изтрие данните, които предоставя, като има предвид, че някои от услугите на сайта могат да станат недостъпни, например при изтриване на личния потребителски профил.

  1. До изпълнение на задълженията, поети от Потребителите по сключени между тях договори, както и по договора с „Каршеринг-БГ“ ЕООД, данни за която и да е страна по Договора не могат да бъдат изтривани.

 3. Потребителят има право да поиска ограничение на обработката на личните му данни или да възрази срещу неправомерна обработка. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

 4. Потребителят упражнява правата си чрез отправяне на писмено заявление до Администратора, което може да бъде изпратено на традиционен или електронен носител на адресите за контакт или чрез онлайн формата за контакт: https://www.carsharing.bg/contacts/

 5. При необходимост, субектът на данни има право да подаде жалба до надзорния орган.

Онлайн идентификатори и бисквитки

 1. Когато Потребител достъпва услугите на Платформата чрез уеб страницата на домейн https://www.carsharng.bg, това е обвързано с автоматична обмяна на информация, необходима за ефективно функциониране на онлайн базираните продукти. Тази обмяна е обвързана със създаване на сървърни регистрационни файлове и използването на онлайн идентификатори, като част от тази информация може да съставлява лични данни, за които „Каршеринг-БГ“ ЕООД гарантира, че няма да бъдат използвани за цели, несъвместими с първоначално посочените в тази Политика за поверителност.

 2. Такъв тип онлайн идентификатори са и т.нар. „бисквитки“ - малки текстови файлове, които се запазват в паметта на използваното устройство (компютър, мобилен телефон, таблет и др.) при първото посещение на съответен уеб сайт.

 3. Бисквитките съдържат информация за действията и предпочитанията на потребителите на сайта (като например потребителско име, използван език, настройки за сигурност и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага на Потребителя да ги въвежда отново с всяко последващо посещение на сайта или преминавате от една страница към друга.

  1. Информацията, свързана с „бисквитките“ не се използва за идентификация на потребителя.

 4. Използването на „бисквитки“ не винаги е обвързано с даване на изричното съгласие на потребителя - съществуват задължителните бисквитки, наречени "strictly necessary", които осигуряват функции, без които уеб сайт не може да бъде използван, както и „бисквитки“ използвани единствено за провеждане на комуникация, за които не се изисква съгласие.

 5. За запазването на бисквитки, различи от задължителните, се изисква съгласието на Потребителя.

  1. Ако приемете използването на „бисквитки“, можете по всяко време да деактивирате „бисквитките“ за конкретна уеб страница или за определен период, като например:

  2. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

  3. FireFox: https://support.mozilla.org/bg/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  4. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg

  5. Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/bg/cookies/

Промени в политиката

 1. Следвайки принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, „Каршеринг-БГ“ предоставя пълна и навременна информация за събирането, обработването и съхранението на личните данни.

 2. Всяка промяна в настоящата Политика за поверителност ще бъде публикувана на уеб сайта на Администратора своевременно.

 3. Правата на субектите на данни не могат да бъдат ограничавани без изричното им съгласие.