ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите Общи условия регламентират правилата, при които потребителите могат да ползват услугите на платформата Carsharing.bg.

Carsharing.bg e домейн, функциониращ като интернет базирана платформа, която улеснява срещането и интерактивното общуване за споделяне на леки автомобили от техни собственици чрез предоставянето им срещу заплащане на наематели за добросъвестно ползване за нетърговски цели.

Carsharing.bg е собственост нa “Каршеринг-БГ”ЕООД, ЕИК 204478512 с aдрес на управление гр. Ямбол, ж.к “Златен рог” 28, вх.В, ет.4

 

Раздел I

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ - ДЕФИНИЦИИ В ДОКУМЕНТА И РАЗЯСНЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, което използва услугите на платформата Carsharing.bg.

УСЛУГИ – Платформата Carsharing.bg предоставя следните услуги:

  1. Достъп до съдържанието на платформата на Carsharing.bg;
  2. Свързване на собственици на автомобили и потенциални наематели за споделяне на автомобил чрез платформата Carsharing.bg и предоставяне на заместващ автомобил при необходимост след пътен инцидент или техническа повреда.
  3. Улесняване на споделянето на автомобил със създаване и поддържане на система за резервации и плащания през платформата на Carsharing.bg;
  4. Публикуване на информация, мнения и рецензии в платформата Carsharing.bg за потребители и автомобили за споделяне.

Carsharing.bg си запазва правото да променя и да спира (временно или постоянно) предлагането на някоя или всички услуги, без необходимост от предварително уведомление.

Услугите на платформата са достъпни за ползване от потребители с регистриран профил.

           

ПРОФИЛ - завършена регистрация на потребител или на автомобил за споделяне в платформата Carsharing.bg, съдържаща идентификационни данни, според въведените критерии за регистрация, необходими за индивидуализация и ползване на услугите на платформата.

С регистрацията на потребителски профил всеки потребител се съгласява и приема  прилагането на тези Общи условия в отношенията си с Carsharing.bg.

За регистрация на потребителски профил в платформата Carsharing.bg потребителят предоставя следната информация:

-           Собствено име и фамилия;

-           Дата на раждане;

-           Електронна поща (е-mail);

-           Телефонен номер;

-           Парола за достъп.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на паролата и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото име и парола.

Carsharing.bg одобрява регистрацията на потребителския профил, ако отговоря на всички реквизити и критерии, като уведомява потребителя по и-мейл.

 

СПОДЕЛЯНЕ НА АВТОМОБИЛ -  договор, по силата на който собственик на автомобил го предоставя за временно и възмездно ползване на друго лице за задоволяване на негови нетърговски нужди със задължение за последния да го ползва добросъвестно като наемател, да заплати уговорената цена за споделяне и да го върне на собственика в уговореното място и срок след края на споделянето. 

 

СОБСТВЕНИК НА АВТОМОБИЛ - лице, на чието име е регистрирано моторно превозно средство – лек автомобил по смисъла на §6, т.12, б. “а“ от ДР на ЗДвП по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство.

 

ПОТЕНЦИАЛЕН НАЕМАТЕЛ - лице, което е направило резервация за наемане и ползване на автомобил за лични нужди, който се предлага за споделяне от неговия собственик чрез платформата Carsharing.bg.

 

НАЕМАТЕЛ – лице, което е получило от собственик на автомобил потвърждение на заявка за резервация на автомобил за споделяне, установил фактическа власт върху автомобила, с което е започнал неговото ефективно ползване по силата на договора за споделяне на автомобил. 

 

АВТОМОБИЛ ЗА СПОДЕЛЯНЕ - автомобил, за който е създаден индивидуален профил в платформата Carsharing.bg от неговия собственик и се предлага на потребители на платформата за споделяне.

 

ЕФЕКТИВНО ВРЪЩАНЕ НА АВТОМОБИЛ – реалното фактическо предаване на автомобила на неговия собственик на мястото на връщане, което съвпада с мястото на неговото получаване от наемателя,  освен ако не е уговорено друго при предаването му за споделяне, в състояние годен за ползване по предназначение.

 

Раздел II

РЕГИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛИ

  • Създаване на профил на собственик на автомобил

Потребител, собственик на автомобил, може да създаде персонален профил в платформата Carsharing.bg, като предоставя точна, вярна и изчерпателна информация за неговото идентифициране според зададените критерии за регистрация.

За регистрация на профил на собственик потребителят предоставя следните идентификационни данни:

1.          Собствено име, фамилия;

2.          Дата на раждане;

3.          Пощенски адрес за кореспонденция;

4.          Адрес на електронна поща (е-mail);

5.          Актуален телефон;

 

  • Създаване на профил на автомобил за споделяне

Собственик на автомобил с регистриран профил може да създава профил на автомобил за споделяне, като въвежда необходимите технически данни за идентификацията му според критериите за регистрация, зададени от платформата Carsharing.bg.

За създаване на профил автомобилът трябва да отговаря на следните изисквания:

1.          Да е регистриран пред съответните звена на „Пътна полиция“ на МВР;

2.          Да е в техническа изправност;

3.          Да има сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“;

Съответствието с критериите за включване на автомобила в платформата Carsharing.bg се установява със следните документи, с които собственикът трябва да разполага:

а)     Свидетелство за регистрация на автомобила (част втора – малък талон);

б) Валиден документ за преминат преглед за техническа изправност на автомобила(малък талон за ГТП);

в) Документ за сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (малък талон ГО).

Собственик на автомобил, който има регистриран профил в платформата Carsharing.bg, може да добавя и да спира предлагането на автомобил за споделяне, като определя и редактира по всяко време срока и цената за споделяне на автомобил, да приема или отхвърля заявка за резервация за споделяне.

Собственикът на автомобил не може да променя обявената цена и условията за споделяне на автомобил, ако е одобрил заявка за резервация за съответния автомобил от потенциален наемател и/или е започнало споделянето му с наемател.

 

  • Създаване на профил на наемател

Потребител, който желае да наеме автомобил чрез платформата Carsharing.bg, прави заявка за резервация на избран от него автомобил за споделяне, с което регистрира профил на потенциален наемател на автомобил, като предоставя точна, вярна и изчерпателна информация за неговото идентифициране според критериите за регистрация, зададени от платформата Carsharing.bg.

Потенциален наемател може да бъде пълнолетно лице, правоспособен водач на лек автомобил, притежаващ валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория.

За регистрация на профил на потенциален наемател потребителят предоставя следните идентификационни данни:

1.          Име и фамилия;

2.          Дата на раждане;

3.          Пощенски адрес за кореспонденция;

4.          Адрес на електронна поща (е-mail);

5.          Актуален телефон;

Всеки потребител носи лична отговорност за верността на публикуваното от него съдържание в профила и в платформата Carsharing.bg.

Carsharing.bg си запазва правото да следи за актуалността на данните, предоставени от потребителите в регистрираните от тях профили, да отказва и прекратява регистрация, ако установи несъответствие с въведените критерии.

Carsharing.bg не гарантира и не носи отговорност за качеството, безопасността или законната регистрация на автомобилите за споделяне, истинността или точността на регистрираните профили, нито възможността на собствениците да предоставят автомобилите за споделяне, както и уменията и правоспособността на потенциалните наематели за тяхното безопасно ползване и управление, както и за последиците от тяхното поведение при или по повод споделянето на автомобил.

 

Раздел III

ЦЕНА, ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЕПОЗИТИ, ПЛАЩАНИЯ

ЦЕНА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА АВТОМОБИЛ – цената, която наемателят се задължава да заплати за ползването на автомобила за срока на неговото споделяне, който обхваща периода от установяване на фактическа власт от наемателя върху автомобила до ефективното му връщане на собственика.

            Цената за споделяне на автомобил се определя от собственика и се обявява в платформата Carsharing.bg на база минималния срок за споделяне от 24 часа.

            Цената за споделяне на автомобил не включва стойността на гориво и винетни такси.

 

ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възнаграждение за посредническата услуга

Възнаграждението за посредническата услуга на платформата Carsharing.bg е в размер на 15% (петнадесет процента), което се начислява за сметка на наемодателя, определена по размер на база цената за споделяне на автомобил, удържа се от наемателя и се заплаща от него в полза на платформата Carsharing.bg.

 

Допълнителна такса за съпътстваща услуга „Резервационна такса“

Към цената за споделяне на автомобил се начислява допълнителна такса в размер на 15% (петнадесет процента), съставляваща възнаграждение за резервационна такса на платформата Carsharing.bg, която се начислява за сметка на наемателя, определена по размер на база цената за споделяне на автомобил.

Възнаграждението за посредническата услуга и резервационната такса стават дължими за плащане след одобряване от собственика на заявката на потенциалния наемателят за споделяне на автомобил, преди началото на споделянето на автомобила.

 

Начин на плащане:

1. Възнаграждението за посредническата услуга и допълнителната такса за съпътстваща услуга „24/7“ в полза на платформата Carsharing.bg се заплащат от наемателя, чрез електронна система за разплащания, интегрирана в платформата при коректно въвеждане на данните от кредитната/дебитната карта на потребителя според условията на оператора на платежната система.

2. След заплащане на възнаграждението и таксата по предходния пункт, разликата от 85% (осемдесет и пет процента) от цената за споделяне на автомобил, наемателят заплаща на наемодателя  при сключване на договора за споделяне на автомобил съобразно уговореното в него

 

ДЕПОЗИТ – парична сума, която потенциалния наемател предава на собственика на автомобила по посочен от него начин (в брой, чрез банков превод) при приемо-предаването на автомобила, който го задържа до края на споделянето на автомобила и служи за залог с цел покриване след края на споделянето на обезщетения за евентуални вреди, допълнителни такси и разходи за споделяне на автомобил, които са за сметка на наемателя.

Сумата на депозита се определя по размер и се обявява от собственика в профила на автомобила в Carshаring.bg.

Депозита се връща от собственика на автомобила след приключване на споделянето, ако не е констатирано причиняване на вреди, други такси и разходи, които са за сметка на наемателя.

Целият депозит (или част от него) може да бъде задържан за възстановяване на вредите на собственика, ако в момента на връщане на автомобила се констатират щети по автомобила, причинени от ПТП или щети от друго виновно поведение на наемателя, на негови пътници и на трети лица, на които е поверил управлението на автомобила, за които наемателят не притежава документ за освобождаване от отговорност, както и в случаите, когато наемателят дължи на наемодателя суми за заплащане съгласно договора и условията за наемане на автомобил за споделяне.

Наемателят неотменно се задължава да възстанови на собственика след края на споделянето всички причинени вреди, допълнителни такси и разходи, които за са негова сметка, от паричните средства по депозита, като се съгласява сумите по депозита да бъдат задържани до установяване на техния размер и до пълното им възстановяване.

Carsharing.bg не гарантира наличността на средствата и валидността на плащанията на потребителите на платформата, като платежните операции се извършват съобразно условията, обявени от съответните оторизирани оператори на плащания.

 

Раздел IV

СПОДЕЛЯНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Всички заявки от потребители с регистрирани профили за споделяне и наемане на автомобили се приемат, обработват, одобряват и опосредяват от платформата Carsharing.bg.

Със заявка за резервация на автомобил потенциалният наемател запазва желания автомобил, обявен за споделяне от собственика, с посочване на дата и час и допълнителни условия за начало и край на споделянето.

След одобряване на резервацията потенциалният наемател заплаща цената за споделяне на автомобил и депозит според условията за плащане упоменати в Раздел III.

Потенциалният наемател, направил заявка за резервация, може да откаже да наеме съответния автомобил, ако след изпитване или проверка установи, че състоянието му не отговоря на изискванията за безопасно управление и на изискванията на Закона движение по пътищата. В този случай  потенциалният наемател анулира заявката за резервация, като посочва обективните причини за отказа си и има право на възстановяване на предплатените суми за споделяне на автомобила. 

Собственикът на автомобил, одобрил заявка за резервация, може да откаже предоставяне на автомобил за споделяне, ако потенциалният наемател не удостоверява своята самоличност, не представя валидно свидетелство за управление на МПС за съответната категория и контролен талон към него. 

За споделяне на автомобил собственикът и потенциалният наемател сключват  договор, в който уговорят условията, срока, правата и задълженията на собственика и наемателя за споделяне и ползване на автомобила, като подписват приемо-предавателен протокол за състоянието на автомобила, неговите принадлежности и документи, с които се предава на наемателя.

Carsharing.bg не е страна по договора за споделяне на автомобил и не е обвързан с неговите клаузи.

Наемателят се задължава да върне на собственика споделения автомобил в уговореното място и срок, в същото състояние и ниво на гориво, както при първоначалното му предоставяне от собственика.

За удължаване на срока за споделяне на автомобил важат съответно правилата за  първоначалното споделяне автомобил.

Наемателят носи пълна отговорност за вредите, които са виновно причинени от него при ползването на автомобил за споделяне, ако не се покриват от застраховател.

            Наемателят поема всички разходи за управление и експлоатация на автомобила по време на споделянето, в това число разходи от инциденти, които са причинени по негова вина и не се покриват от застраховката, технически повреди причинени поради негова вина или небрежност, загуба на ключове и документи, както и разходите за връщането на автомобила на неговия собственик до приключване на споделянето.

При щети, загуби, отнемане или кражба на автомобила или части от него, както и при ПТП, пожар или други посегателства спрямо автомобила, наемателят се задължава незабавно да уведоми наемодателя и застрахователя за настъпилото събитие, като съобщава всички факти, обстоятелства и данни /имена на свидетели и др./ във връзка с него, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователя за изясняване на инцидента и нанесените щети.

Наемателят се задължава също така да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС, да документира пред органите на МВР – ПП КАТ всяко ПТП или друг инцидент с щети по споделения автомобил, както и евентуална кражба, отнемане или друго противозаконно посегателство върху автомобила и да вземе документ от компетентния орган, удостоверяващ събитието и отговорните лица.

След края на споделянето наемателят връща и предава на собственика автомобила с всички принадлежности и придружаващи документи, за което се съставят приемо-предавателен протокол, в който се удостоверява предаването на автомобила в надлежното състояние, съответстващо на състоянието му при предаване от собственика: горивна наличност, съпровождащите документи, както и описание на щети по автомобила, всички забележки и възражения на страните по договора за споделяне, ако има такива.

Собствениците на автомобили носят самостоятелно риска от споделяне на  автомобили. Действайки като посредник, Carsharing.bg по никакъв начин не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на договора за споделяне.

От Carsharing.bg не може да бъде търсена отговорност за спор, свързан със споделяне на автомобил, включително за вреди, понесени от собственика или наемателя, при или по повод споделянето на автомобил.

Carsharing.bg като посредник не носи отговорност за деклариране и заплащане на данъчни задължения, такси, глоби и други финансови задължения на собствениците и наемателите, възникнали във връзка със споделяне на автомобили.

 

ОТЗИВИ, ОЦЕНКИ И РЕЙТИНГ

Carsharing.bg поддържа система за рейтинг на всеки профил чрез отзиви, оценки и коментари на потребителите, които се актуализират след всяко споделяне на автомобил, с цел информиране на други потребители.

Потребителите се съгласяват, след приключване на споделянето на автомобил, при поискване, да оценят собственик/наемател/автомобил с градиращи позитивни и негативни индикатори, отзиви и обосновка с обективни данни, които да бъдат публикувани в платформата Carsharing.bg за създаване и калкулиране на рейтинг за всеки профил.

Потребителите се задължават да се отнасят с уважение към правата на останалите лица и да публикуват съдържание без да ги нарушават. Carsharing.bg си запазва правото да следи за спазване изискванията на закона и за добросъвестно публикуване на информация, оценки, отзиви и коментари в профилите и при необходимост да ги премахне.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Всеки потребител на платформата на Carsharing.bg е лично отговорен за законността на своите действия.

Услугите на Carsharing.bg могат да бъдат използвани само за законни цели, съобразно обявените условия за достъп до услугите, при спазване разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

Използвайки платформата Carsharing.bg всички лица се съгласяват да не запазват, да не възпроизвеждат, да не разпространяват и да не излъчват пред публика без разрешение съдържанието на данните и информацията в платформата.

Carsharing.bg си запазва правото да променя настоящите Общи условия без предварително уведомяване.

Carsharing.bg ще предприема необходимите мерки за защита на личните данни и информацията на своите потребители, предоставени в платформата, които ще бъдат използвани за целите на обявените услуги.